DEM heeft op dinsdag 18 mei een aantal vragen en opmerkingen over WarmtelinQ voorgelegd aan de raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling. Hoewel de vragen gericht waren aan de raadsleden, kregen wij een reactie van Laurien Smies, namens energiebedrijf Vattenfall. Je vindt hun antwoorden hieronder. Van de gemeente is nog geen reactie binnengekomen. De volledige inspraakreactie van DEM vind je hier.

Het besluit om aan te sluiten op WarmtelinQ is niet onafhankelijk genomen.

Het besluit om aansluiting op WarmtelinQ te onderzoeken, lijkt niet op een onafhankelijke manier te zijn genomen. Vattenfall is een van de commerciële partijen die de restwarmte uit Rotterdam zal gaan afzetten in de Leidse regio en was nauw betrokken bij de planontwikkeling voor de warmtevisie in zijn algemeenheid en de planvorming over WarmtelinQ.

  • Hoe is het te verantwoorden dat Vattenfall betrokken is bij de plannen om WarmtelinQ door te trekken naar Leiden, terwijl ze daar een commercieel belang bij hebben? Reactie Vattenfall: wij hebben een bindende overeenkomst met het Warmtebedrijf Rotterdam gesloten voor levering van restwarmte in Leiden vanuit ons belang dat er een betrouwbare, betaalbare, duurzame, haalbare en toekomstbestendige warmtebron komt voor onze bestaande klanten in de Leidse regio, we hebben immers de plicht als warmteleverancier vanuit de Warmtewet om onze klanten te blijven leveren. We hebben nog steeds de visie dat restwarmte uit Rotterdam aan deze criteria voldoet en Warmtebedrijf Rotterdam heeft het voornemen deze warmte via de Warmtelinq van Gasunie aan Vattenfall te gaan leveren. Gezamenlijk zijn we derhalve aan het onderzoeken hoe dit gedaan kan worden waarbij aan de bestaande overeenkomst voldaan wordt. Het gaat verder ook om een betrouwbare technische inpassing van de WLQ op ons net zodat de warmtelevering op een veilige manier gecontinueerd wordt. Het is daarom logisch dat wij betrokken zijn bij de plannen.

 

  •  Zijn er andere marktpartijen betrokken geweest bij de planvorming rond de warmtevisie en hoe hebben zij die visie beïnvloed?  Reactie Vattenfall: we hebben geen andere rol dan andere partijen in de Leidse Warmtevisie:  gemeente Leiden consulteert ons als eigenaar van het bestaande warmtenet net als dat zij bijvoorbeeld Liander consulteren als eigenaar van het electriciteitsnet. In de Leidse Warmtevisie is een collectief warmtenet voor een aantal wijken als goedkoopste alternatief uit de bus gekomen, maar het is niet zo dat voor alle wijken Vattenfall automatisch aangewezen zal worden als partij om dit verder te ontwikkelen, dit kan ook vanuit aanbestedingsrecht niet zomaar.

 

  • Hoe waarborgt het College dat er in zo’n situatie een onafhankelijk besluit wordt genomen dat in het belang is van de inwoners van Leiden, die ook de toekomstige klanten van Vattenfall zijn. Reactie Vattenfall: het is niet zo dat de inwoners van Leiden automatisch klanten van Vattenfall zullen zijn. In Rotterdam hebben bijvoorbeeld de bewoners in de wijk Heindijk ook altijd de mogelijkheid, naast het aanbod om op ons stadswarmtenet aan te sluiten, om zelf een alternatief te kiezen. Overigens zie je tegelijkertijd dat de meerderheid van de wijk nu vrijwillig kiest voor de optie van stadswarmte omdat zij ervan overtuigd zijn dat het een betrouwbaar, betaalbaar en duurzaam alternatief is voor de gasaansluiting zoals ze nu hebben.

 Met betrekking tot jullie tweede punt, weet Tjitske dat wij actief betrokken zijn bij het project van Energiek Poelgeest. Hierover hebben wij onlangs bijgevoegde brief verstuurd aan Energiek Poelgeest. Wij zien in dit project mogelijkheden om naast de restwarmte uit Rotterdam een dergelijke bron in te voeden op ons net waarbij wij voornemens zijn vormen van klantparticipatie te onderzoeken en waar mogelijk is, op te zetten. Sterker nog, doordat indien het aquathermie project haalbaar blijkt te zijn en deze lage temperatuur bron aangesloten kan worden op een wijk met een midden-temperatuur regime, komt er capaciteit vrij om moeilijker te isoleren panden die met hoge temperatuur gevoed moeten worden aardgasvrij te krijgen.