Duurzame Energie Merenwijk, Tegengas Merenwijk, en de gemeente Leiden maken samen het wijkuitvoeringsplan (WUP). Dit plan beschrijft de overstap op schone energie in de Merenwijk. Eerst maken de partijen een startnotitie om de randvoorwaarden en het proces vast te leggen. Ook de woningcorporaties Ons Doel, Portaal en De Sleutels en netbeheerder Alliander denken mee. Duurzame Energie Merenwijk heeft  al eerder technisch onderzoek en inventarisaties verricht naar mogelijkheden om energie te besparen en duurzame energie te gebruiken voor de woningen in Merenwijk. Deze onderzoeken zijn een startpunt voor de WUP.

De startnotitie

In de startnotitie komt te staan hoe het opstellen van het wijkuitvoeringsplan georganiseerd gaat worden: wie zitten er aan tafel om mee te schrijven? Hoe gaan de verschillende partijen samenwerken? Hoe worden de standpunten van de wijkbewoners opgenomen in het plan? Hoe vindt de besluitvorming plaats? Ook willen DEM, Tegengas en de gemeente een samenwerkingsovereenkomst opstellen om de afspraken vast te leggen. Onze uitgangspunten zijn:

  • Wijkbewoners komen eerst aan woord (nulmeting “eigen huis en energie transitie”)
  • Wijkbewoners worden regelmatig meegenomen in het proces en geïnformeerd
  • Op basis van de wensen van wijkbewoners wordt een breed scala aan oplossingen geïnventariseerd
  • Er komt een gedegen technisch, economisch, en sociaal onderzoek naar mogelijke wijkenergie oplossingen
  • Wijkbewoners kiezen uit de gegeven opties de voorkeurs collectieve warmte/energie-oplossing
  • Er komt een aanbod voor een duurzame collectieve warmte/energie oplossing
  • De keuze voor een individuele warmte-oplossing bestaat te alle tijde (mogelijkheid tot aanbod)

Te groot voor één plan

De Merenwijk is met 6.000 woningen een grote wijk, met verschillende buurten waar bewoners straks uit verschillende oplossingen gaan kiezen. Het wijkuitvoeringsplan waarmee nu gestart wordt, gaat alleen over Leedewijk Noord en Zuid, Zijlwijk Noord en Zuid en de Rodes. Dat zijn wijken met voornamelijk koopwoningen die wat bouw betreft op elkaar lijken en waarvoor stadsverwarming (een gemeenschappelijk warmtenet) niet een eerste optie is. Merenwijk-Centrum, Slaaghwijk en het bedrijventerrein Merenwijk krijgen op termijn een eigen wijkuitvoeringsplan. Afstemming van de plannen voor de verschillende buurten is belangrijk.

Verduurzaming verplicht

De rijksoverheid schrijft voor dat de energievoorziening in Nederland in 2050 (bijna) geheel duurzaam en CO2-neutraal moet zijn. Het wijkuitvoeringsplan waarmee nu wordt gestart in de Merenwijk is een stap op weg daar naartoe.

Onze Nieuwsberichten over het Wijkuitvoeringsplan